UNICEF-gastlessen
 

UNICEF-gastlessen

UNICEF-gastlessen

€30

About this course

Over:

Met ruim 140 vrijwillige jeugdvoorlichters is er altijd een deskundige om jouw leerlingen op een interactieve manier over kinderrechten te leren. De jeugdvoorlichters geven gastlessen in het basisonderwijs. Met interessante verhalen, een informatieve film en leuke opdrachten vliegt de les om. De lessen gaan bijvoorbeeld over kinderarbeid, (onder)voeding, kinderen op de vlucht en nog veel meer interessante onderwerpen!

Doelgroep:

Groep 7 en 8.

Burgerschap leerdoelen:

Vrijheid en gelijkheid

Bovenbouw leerlingen leren:

 • over de basiswaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit van de democratische rechtsstaat;
 • over grondrechten, mensenrechten en kinderrechten en het belang ervan; dat iedereen gelijke rechten heeft die universeel zijn en onlosmakelijk met elkaar verbonden;
 • dat de rechtsstaat kaders biedt voor rechten en vrijheden en bescherming tegen willekeur en machtsmisbruik;
 • over de waarborging van en het respect voor die rechten hier en daar;
 • over het belang van regels en afspraken thuis en op school en deze te vergelijken met die in de publieke ruimte;
 • waarom zij vrijheid hebben in het maken van keuzes, rekening houdend met de keuzes van medeleerlingen en de geldende afspraken in de klas en omgeving;
 • hoe de basiswaarden tot uiting komen of kunnen komen in de eigen klas- en schoolcontext en in de omgeving.
Macht en inspraak

Bovenbouw leerlingen leren:

 • over de totstandkoming en handhaving van regels in Nederland en Europa;
 • over verschillende visies op vrijheid, gelijkheid en solidariteit;
 • over rollen van en verhoudingen tussen mensen op school, in de buurt en in het land;
Democratische cultuur

Bovenbouw leerlingen leren:

 • dat het meepraten over zaken die hen aangaan een (kinder)recht is;
 • hun mening te verwoorden en daar eenvoudige argumenten voor te geven;
   
 
Identiteit

Bovenbouw leerlingen leren:

 
 • enkele verschillende aspecten waardoor hun identiteit mede gevormd is bewust waar te nemen: gender, gezin, sociaaleconomische achtergrond, levensbeschouwing, religie en cultuur.
Diversiteit

Bovenbouw leerlingen leren:

 • hoofdzaken over religieuze en levensbeschouwelijke stromingen en culturele tradities en gebruiken die in onze diverse samenleving een rol spelen;
 • uit te wisselen over wat gedeelde en verschillende waarden, overtuigingen, idealen en toekomstverwachtingen zijn;
Solidariteit

Bovenbouw leerlingen leren:

 • manieren om voor hun eigen belangen en die van de groep op te komen;
 • manieren om voor concrete anderen hier én elders op te komen: dat kind in die omstandigheid;
 • voorbeelden van uitsluiting, onrechtvaardigheid, discriminatie en ongelijke behandeling in de eigen omgeving en in het land te herkennen en te benoemen.
 • na te denken over de rollen die de overheid, middenveld en burgers kunnen spelen bij het bevorderen van solidariteit en rechtvaardigheid.
Globalisering

Bovenbouw leerlingen leren:

 • over het Nederlands lidmaatschap van verschillende internationale organisaties;
 • over internationale ondernemingen en organisaties in relatie tot nationale en internationale wetgeving;
 • over verschillende manieren waarop ze verbonden zijn met mensen uit andere delen van de wereld: productie, consumptie, ecologie, cultuur, media en migratie;
 • een mening te vormen over en zo mogelijk te handelen op enkele morele of ethische vraagstukken die met globalisering samenhangen.
Denk- en handelwijzen

Bovenbouw leerlingen leren:

 • gericht soorten vragen te stellen over vanzelfsprekendheden in de directe omgeving; eenvoudige verbanden te leggen en overeenkomsten en verschillen te duiden; in aanzet te benoemen wat de herkomst van hun overtuigingen is;
 • ethische dimensies te herkennen in concrete situaties en in leercontexten; handelingsopties te overwegen, consquenties van keuzes af te wegen en het handelen hier zo mogelijk op af te stemmen;

Belangrijke informatie:

De lessen zijn ontwikkeld voor groep 7en 8 uit het basisonderwijs. Maar onze jeugdvoorlichters kunnen de lessen mogelijk aanpassen aan een andere doelgroep.

Aangeboden door:

Organisatie